Generelt om REFUD

Vidensdatabasen

Beregningsmodulet


Hvem bruger REFUD og til hvad?

REFUD henvender sig særligt til medarbejdere i kommunerne, som kan bruge modellen til at styrke beslutningsgrundlaget om lokalpolitiske prioriteringer på børne- og undervisningsområdet. REFUD kan dog bruges af alle med interesse hvordan ressourcerne bruges bedst muligt.

Formålet med modellen er at hjælpe beslutningstagere til at foretage et skøn over de økonomiske konsekvenser ved at investere i dagtilbud og undervisning i en konkret lokal kontekst. Derudover gør modellen det tydeligt for brugeren, hvilken myndighed gevinsterne af investeringen tilfalder. Det betyder, at beslutningstagere på alle niveauer får et bedre overblik over konsekvenser ved at foretage en konkret uddannelsesinvestering.


Hvad skal jeg vide noget om for at anvende REFUD?

Den praktiske anvendelse af REFUD forklares direkte i beregningsmodellen og er dermed i vid omfang selvforklarende. Det er dog stadig vigtigt, at brugeren holder sig for øje, at kvaliteten af beregningerne og resultaternes troværdighed afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. At bruge modellen kræver derfor-- udover viden om de konkrete investeringer-- en forståelse for og erfaring med effekt- og konsekvensberegninger, samt viden om budgetøkonomiske forhold lokalt i den konkrete kommune.


Er REFUD det samme som Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)?

REFUD er udviklet med inspiration fra Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) på socialområdet. Modellen er - som SØM - designet til at foretage skøn over de økonomiske konsekvenser for de offentlige aktører af konkrete lokalpolitisk investeringer.

Du kan læse mere om hvordan REFUD regner her.


Kan REFUD anvendes til at regne på dynamiske effekter af offentligt forbrug?

Nej. REFUD svarer, ligesom SØM, ikke til en regnemodel for dynamiske effekter, hvorfra resultatet kan indarbejdes i de makroøkonomiske fremskrivninger.

REFUD giver derimod en ramme for at drøfte og vurdere de økonomiske konsekvenser på tværs af kommuner og andre aktører af en konkret lokal uddannelsesinvestering i en kommune. Resultaterne fra REFUD's beregninger kan ikke lægges sammen på tværs af kommuner.


Hvor tit bliver REFUD opdateret?

REFUD bliver løbende opdateret og udvidet med nye uddannelsesinvesteringer og beregningsmuligheder. På forsiden af hjemmesiden under 'Nyheder' vil det fremgå, når det tilføjes nye investeringer til modellen, eller når der tilføjes nye funktioner til vidensdatabasen eller beregningsmodulet.

Læs mere om modelversioner her.


Kan man komme på kursus i at anvende REFUD?

Nej. Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder på nuværende tidspunkt ikke kursusforløb i at anvende REFUD. I stedet er udviklet en række korte videoer med tips og tricks til at gennemføre en modelberegning, som du finder her.


Hvordan får jeg mit forskningsstudie optaget i vidensdatabasen?

Har du et forskningsstudie, som omhandler effekter af en uddannelsesinvestering i REFUD, og ønsker du studiet optaget i vidensdatabasen, kan du skrive til os her.

Du kan altid gennemføre din beregning på et studie, der ikke er del af vidensdatabasen. Det kræver blot at du selv indtaster effektstørrelsen direkte i beregningsmodulet.


Hvordan er studierne til vidensdatabasen blevet udvalgt?

Det er VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet, der har udvalgt de studier, som indgår i vidensdatabasen. Studierne er fremsøgt specifikt i forbindelse med udviklingen og den løbende opdatering af REFUD.

Læs mere om, hvordan studierne er blevet udvalgt her.


Hvordan anvendes effektviden fra vidensdatabasen i en REFUD-beregning?

Til at hjælpe brugeren med at gennemføre en modelberegning, anvender REFUD en algoritme som sammenvægter effektstørrelser i vidensdatabasen bl.a. på baggrund af studiernes kontekst og kvalitet. Du kan også selv indtaste dine egne effektstørrelser direkte i beregningsmodellen.

Læs mere om algoritmen her.


Hvilke konsekvenser skal jeg tilvælge i min beregning?

Vurderingen af hvilke konsekvenser, som du medtager i din REFUD-beregning for den enkelte uddannelsesinvestering, skal altid bero på en konkret vurdering af de forventede effekter af den pågældende investering i din lokale kontekst. REFUD har på forhånd udvalgt en række konsekvenser, som er understøttet af en forandringsteori. 


Hvad viser en REFUD-beregning?

En REFUD-beregning viser det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret uddannelsesinvestering. Nettoresultatet er forskellen mellem investeringens omkostninger og skønnet over de økonomiske konsekvenser over tid, som følge af den effekt investeringen har på børnene. 

Et positivt nettoresultat betyder, at skønnet over de samlede økonomiske konsekvenser overstiger omkostningerne ved investeringen, og omvendt betyder et negativ nettoresultat, at omkostningerne til investeringen overstiger skønnet over de samlede økonomiske konsekvenser i den 4-årige periode. 


Hvorfor kan man kun lave modelberegninger for en 4-årig periode?

Da REFUD er en budgetøkonomisk model, beregnes udgifter og gevinster alene for de kommende 4 år. Det betyder dog ikke, at der ikke er gevinster af en konkret uddannelsesinvestering ud over den 4-årige periode. Modellen medtager fx ikke gevinster, der først realiseres efter en del år som eksempelvis børnenes arbejdsudbud og indtjening som voksen, da dette som oftest ligger uden for den 4-årige periode af en investering i dagtilbud og undervisning.


Kan Børne- og Undervisningsministeriet validere min beregning?

Nej. Børne- og Undervisningsministeriet kan ikke hjælpe med at validere konkrete beregninger. Ansvaret for indholdet i den konkrete beregning ligger hos den bruger eller aktør, som foretager beregningen, da en beregning bygger på lokale antagelser om kommunen og investeringen.